КБ Инженеринг ЕООД - Цялостен Инженеринг. Строителство. Ремонт. Транспортни услуги. Услуги със строителна механизация.

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1244 „Подобряване на работната и социална среда в КБ Инженеринг EООД”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд КБ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД изпълнява проект по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

               Проект „Подобряване на работната и социална среда в КБ Инженеринг EООД” има за основна цел да подобри организацията и условията на труд чрез инструменти за развитие на човешките ресурси. В тази връзка са избрани и специфичните цели на проекта, а именно:

- Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда

- Съчетаване професионалния и личния живот на заетите

- Насърчаване здравословните и безопасни условия на труд и прилагане на мерки за надграждане на безопасността при работа

- Усъвършенстване на знания и непрекъснато повишаване квалификацията по здраве и безопасност при работа

- Насърчаване географската мобилност на работната сила, чрез осигуряване на транспорт на наетите лица.

               Целевата група на проекта е 30-те заети в КБ ИНЖЕНЕРИНГ EООД, от които 4 служители на възраст над 54г.

               Дейностите, планирани за постигане на поставените цели, в отговор на идентифицираните нужди на целевата група са:

1 Дейности за организация и управление 

2 Дейности по информиране и публичност

3 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието, вкл. и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси

4 Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за част от заетите в “КБ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за период от 12 месеца

5 Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти, свързани с подобряване условията на труд

6 Закупуване на ЛПС и специално работно облекло и обучение на служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване

7 Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

                 Общата стойност на проекта е 135 364,06 лева, от които 11 5059,45 лв. европейско финансиране и 20 304,61 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца – от 01,06,2017 до 01,08,2018

---------------------- www.eufunds.bg ----------------------------